Kjerneområder

Samarbeidet innenfor Treforsk skal omfatte FoU samt kunnskapsformidling og utdanning i hele verdikjeden, fra produksjon av treråstoff til bearbeiding, egenskapsforbedring og foredling av tre, samt anvendelse av tre og trefiber i halvfabrikata og sluttprodukter.

Kjerneområdene for Treforsk vil kunne eksemplifiseres slik:

 • Skogen som råstoff for de tre verdikjedene
 • Tremekanisk industri, produksjon og produkter
 • Treforedlingsindustri, produksjon og produkter, herunder bioraffinering
 • Bioenergi
 • Klima og miljø knyttet til produksjon og produkter

 

Det vil være spesielle fagområder som ikke naturlig faller inn under kjerneområdene. Eksempler på dette kan være:

 • Genteknologi for planter
 • Plantepleie
 • Skogsdrift
 • Skogen som rekreasjonsareal
 • Biodiversitet og biologisk mangfold i skogen
 • Transport