Medlemskap

Medlemskap

For å kvalifisere som medlem av Treforsk skal man ha en forskningsgruppe i Norge innen tre.

Medlemmer kan si opp medlemskapet med 6 måneders skriftlig varsel. Dersom oppsigelsen skjer etter 30. juni, skal det betales full avgift også for det kommende år.

Medlemsavgift/finansiering

Til dekning av ordinære sekretariatsutgifter (jfr vedtatt budsjett og aktivitetsplan) betaler hver medlemsorganisasjon (org.nummer) en årlig medlemskontingent som fastsettes av styret (For 2016 - 5000 nok per Org.nr). Medlemskontingenten skal ikke kunne økes med mer enn 5% fra ett år til det påfølgende år uten at styret enstemmig godkjenner dette. Eventuelle fellesarrangementer bør være selvfinansierende. Sekretæren fører regnskap som legges fram for styret innen utgangen av mars hvert år. For mer omfattende aktiviteter besluttes kostnadsfordeling i styremøte. Styret skal derimot ikke kunne pålegge medlemmer kostnader utover ordinær medlemsavgift. Foreningen skal tilstrebe å søke ekstern nettverksstøtte for finansiering av Treforsk.