Om oss

TREFORSK er et kunnskapsnettverk for forskning innen skognæringen, treindustri og
anvendelse av tre.

Sekretariatet ligger for tiden hos NIBIO v/Erik Larnøy

For å kvalifisere som medlem av Treforsk skal man ha en forskningsgruppe i Norge innen tre. 

Samarbeidet innenfor Treforsk skal omfatte FoU samt kunnskapsformidling og utdanning i hele verdikjeden, fra produksjon av treråstoff til bearbeiding, egenskapsforbedring og foredling av tre, samt anvendelse av tre og trefiber i halvfabrikata og sluttprodukter. 

Styret består av 4 representanter fra forskjellige medlemsorganisasjoner. Styreleder, nestleder og to styremedlemmer velges for to år av gangen.